Close

Impressum

Herausgeber:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 74077-0
Telefax: +49 30 74077-2222
E-Mail: info@toll-collect.de

Vertreten durch die Geschäftsführung:

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen, Ute Oldenburg

Aufsichtsratsvorsitz:

Reinhard Klingen

Handelsregister:

Amtsgericht Charlottenburg, Nr. HRB 83923

USt.-Ident-Nummer:

DE 224136187

Redaktion:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Deutschland

Imprint

Published by:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Germany
Telephone: +49 30 74077-0
Fax: +49 30 74077-2222
E-Mail: info@toll-collect.de

Represented by the Management Board:

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen, Ute Oldenburg

Chair of the Supervisory Board:

Reinhard Klingen

Companies Register:

Amtsgericht Charlottenburg, Nr. HRB 83923

VAT registration number:

DE 224136187

Editorial Board:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Germany

Crédits

Sité publié par:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Allemagne
Téléphone: +49 30 74077-0
Fax: +49 30 74077-2222
E-Mail: info@toll-collect.de

Représentée par la direction:

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen, Ute Oldenburg

Présidence du conseil d’administration:

Reinhard Klingen

Registre du commerce:

Amtsgericht Charlottenburg, Nr. HRB 83923

N° de T.V.A. intracommunautaire:

DE 224136187

Rédaction:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Allemagne

Redakcja serwisu

Wydawca:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30 74077-0
Faks: +49 30 74077- 2222
E-Mail: info@toll-collect.de

 

Reprezentowana przez zarząd:

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen, Ute Oldenburg

Przewodniczący Rrady Nnadzorczej:

Reinhard Klingen

Rejestr handlowy:

Amtsgericht Charlottenburg, Nr. HRB 83923

NIP:

DE 224136187

Redakcja:

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Niemcy